Tkachenko

Кафедру «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» очолює кандидат економічних наук Валентина Іванівна Леонтьєва, яка виступає автором понад 100 навчально-методичних і наукових праць. Валентина Іванівна Леонтьєва постійно займається науково-педагогічною роботою, вивчає передовий досвід та докладає максимум зусиль для розвитку творчих і професійних здібностей здобувачів вищої освіти.

На кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансіPolв, банківської справи та страхування» творчо і плідно працюють кваліфіковані науково-педагогічні працівники. Це, виконуючий обов’язки ректора, доктор економічних наук, професор Сергій Анатолійович Ткаченко, який має 171 навчально-методичну та наукову публікацію, з них 147 наукових та 24 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту докторської дисертації опубліковано 100 праць, з них 76 наукових й 24 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science – 4.

Склад кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» формують наступні науково-педагогічні працівники Університету: кандидат економічних наук, завідуючий кафедрою Валентина Іванівна Леонтьєва, кандидат економічних наук, доцент Михайло Олександрович Коблош, кандидат економічних наук, доцент Оксана Марківна Крамаренко, кандидат економічних наук, доцент Віталій Петрович Кудрич, кандидат економічних наук, доцент Євгенія Сергіївна Полякова, доктор економічних наук, професор Олена Миколаївна Потишняк, доктор економічних наук, професор Сергій Анатолійович Ткаченко, кандидат економічних наук, доцент Вікторія Григорівна Черепенко, досвідчені викладачі Юлія Віталіївна Бондар, Анна Анатоліївна Добраш, Ніла Федорівна Козачук, Інна Володимирівна Кривко, Людмила Віталіївна Супруненко, Ганна Михайлівна Шепель.

Проектна група спеціальності 071 Облік і оподаткування:

1. Виконуючий обов’язки ректора, доктор економічних наук, професор Сергій Анатолійович Ткаченко – керівник проектної групи спеціальності 071 Облік і оподаткування;

2. Завідуючий кафедрою «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування», кандидат економічних наук Валентина Іванівна Леонтьєва – член проектної групи спеціальності 071 Облік і оподаткування;

3. Доцент кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування», кандидат економічних наук, доцент Віталій Петрович Кудрич – член проектної групи спеціальності 071 Облік і оподаткування.

Проектна група спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

1. Проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), кандидат економічних наук, доцент Євгенія Сергіївна Полякова – керівник проектної групи спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

2. Доцент кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування», кандидат економічних наук Оксана Марківна Крамаренко – член проектної групи спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

3. Доцент кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування», кандидат економічних наук Вікторія Григорівна Черепенко – член проектної групи спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

  Група забезпечення спеціальності 071 Облік і оподаткування.

Група забезпечення спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

До викладання фахових дисциплін залучаються провідні спеціалісти-практики підприємств різних форм власності і кредитно-фінансових установ. Науково-педагогічними працівниками кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» видана значна кількість навчально-методичних і наукових праць, присвячених сучасним регіональним проблемам регулювання завдань бухгалтерського обліку у концепції банківських установ Миколаївського регіону країни.

На кафедрі створено творчу, доброзичливу атмосферу, яка допомагає донести до здобувачів вищої освіти сучасні знання, без яких неможливий успішний розвиток економіки країни.


   

За роки роботи кафедра «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» підготувала значну кількість фахівців з обліку і оподаткування й фінансів, банківської справи та страхування. Сьогодні вони працюють в банківських установах, приватних і державних підприємствах, фінансових установах.

Кафедра «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» підтримує тісні зв’язки із випускниками, що надає можливість співпрацювати майже з усіма провідними підприємствами і фінансово-кредитними установами міста.

На кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» створено творчу, доброзичливу атмосферу, яка допомагає донести до здобувачів вищої освіти сучасні знання, без яких неможливий успішний розвиток економіки країни.

Значна увага приділяється науковій роботі зі здобувачами вищої освіти, започатковано цікаві традиції проведення студентських конференцій, семінарів і «Брейн-рингів» з питань оподаткування.

Науково-педагогічні працівники кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» беруть активну участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях, мають публікації в наукових фахових виданнях й намагаються зберегти все те найкраще, що накопичено дослідницьким анклавом за весь період існування.


Брейн-ринг

       Майбутнє кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» – невід’ємна частина розвитку підприємств різних форм власності і кредитно-фінансових установ Миколаївщини. Сподіваємося, наша учена плеяда поповниться новими спеціальностями, талановитими здобувачами вищої освіти, сповненими ентузіазму, жаги до знань, творчої ініціативи, цілеспрямованості в досягненні мети, а успішну їх підготовку забезпечить професійна команда науково-педагогічних працівників кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування».


Концепція діяльності та розвитку кафедри

«Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування

в системі фінансів, банківської справи та страхування»

 

 

Загальні положення

 

Найхарактернішими рисами сучасного міжнародного середовища є поглиблення взаємодії та взаємозалежності між окремими країнами та регіонами світу, узгодження національних і міжнародних інтересів. В таких умовах досягнення економічного та соціального відродження України, її інтеграція в міжнародну фінансову систему значною мірою залежить від ефективного управління фінансами на всіх ієрархічних рівнях. Це відбивається на підвищеному попиті на висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з фінансів, які відповідають запитам ринка та орієнтованим на розвиток адаптаційних можливостей фінансиста в сучасних умовах, раціональність рішень, які він приймає, і як наслідок, результативність його діяльності.

В той же час динамічний розвиток світової і вітчизняної економіки зумовлює необхідність постійного удосконалення професійно-кваліфікаційної структури ринку праці. На вимогу сучасних потреб економіки Міжнародною організацією праці у 2007 році була прийнята Міжнародна стандартна класифікація занять (ISCO-08), яка представляє собою гармонізований варіант національних класифікаторів професій країн Європейського Союзу. Відповідно до затвердженої класифікації, що значно розширює сфери прикладання праці фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, випускники за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 071 Облік і оподаткування ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка» у майбутньому можуть працювати на посадах фінансового директора, фінансового та інвестиційного консультантів, фахівців фінансового підрозділу підприємства, органів державної виконавчої влади та управління економікою, фінансового аналітика, менеджерів інвестиційної компанії/банку, аналітика фондового ринку, брокера і дилера валютного й фондового ринків, менеджерів з фінансових та страхових послуг, бухгалтера-казначея, антикризового управляючого, біржового маклера, оцінювача майна, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, наукового співробітника, викладача облікових та фінансових дисциплін тощо. При цьому, процес виникнення нових професій, нових галузей економіки необмежений і постійно розширюється.

Отже, на сьогоднішній день «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування» – це престижні і перспективні спеціальності економічного спрямування.

Концепція розвитку кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузях обліку та фінансів у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій розвитку, планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку, покращенню соціально-економічних показників держави як на макро-, так і на мікрорівні; визначає основні завдання і рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», політики підготовки фахівців економічного деканату, заснованої на засадах виховання творчої, самосвідомої, гармонійної та всесторонньо обізнаної особистості.

Ця концепція є основним програмним документом ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка», що формує його політику з підготовки фахівців із спеціальностей  072 Фінанси, банківська справа та страхування та 071 Облік і оподаткування.

Концепція визначає:

-   мету, завдання та принципи підготовки бакалаврів;

-   типові завдання діяльності бакалаврів;

-   об’єкт підготовки;

-   ідеологічні та організаційно-педагогічні основи підготовки бакалаврів;

-   програмне, нормативне, навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів;

-   виховну і науково-дослідну роботу;

-   перспективи розвитку спеціальності;

-   фінансове забезпечення;

-   управління підготовкою бакалаврів;

-   ділові зв'язки.

В основу концепції діяльності кафедри управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування покладено державні стандарти вищої освіти, Міжнародна стандартна класифікація занять (ISCO-08), враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у Європейський освітній простір, визначених нормативними документами Міністерства освіти і науки, Концепцією діяльності ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка» відповідно до реальних потреб замовників щодо формування у випускників певних компетенцій.

Реалізація концепції забезпечується існуючими та потенційними кадровими, інформаційними, матеріально-технічними та фінансовими можливостями Університету.

Дотримання Положень Концепції дасть змогу оптимізувати процеси підготовки фахівців, привести їх у відповідність з вимогами Законів і законодавчих актів України та галузевих нормативів.

Підготовка фахівців кафедрою управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка» з урахуванням наступних положень:

-   гарантування надання якісних освітніх послуг;

-   забезпечення комплексного підходу до формування теоретичного базису та прикладних вмінь і навичок студентів у процесі реалізації навчального процесу відповідно до освітніх програм;

-   актуалізація методичного забезпечення кафедри за освітніми компонентами програми підготовки бакалаврів;

-   розробки планів науково-дослідницьких програм та їх реалізація з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання бакалаврів зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування з боку держави та окремих замовників;

-   заохочення здобувачів освіти до наукової роботи, у тому числі, - до виконання досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення теоретичних та практичних завдань удосконалення обліково-фінансових відносин на регіональному рівні;

-   сприяння залученню здобувачів освіти-бакалаврів до участі у реалізації державних і регіональних стратегій розвитку обліково-фінансової сфери;

-   розвитку обізнаної, свідомої та небайдужої особистості.

 

Мета підготовки фахівців

 

Генеральною метою підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування є задоволення потреб особистостей, господарюючих суб’єктів, урядових інститутів, фінансових установ, громадських організацій та держави в цілому в отриманні продукту освітньої галузі. Реалізація визначеної мети здійснюється через:

-   задоволення потреб особистості у вищій освіті, розвитку інтелектуальних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей, оволодінні професійними знаннями та уміннями;

-   задоволення потреб урядових інститутів різного рівня підпорядкованості, фінансових установ, галузевих підприємств і організацій усіх форм власності у висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування;

-   задоволення потреб України в формуванні ефективної системи фінансових відносин у суспільстві;

-   задоволення потреб університету у власному розвитку, а також у формуванні позитивного іміджу університету.

 

Завдання підготовки фахівців

 

Завданнями підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування на кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» є:

-   розвиток інтелектуальних, фізичних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей особистості, національної самосвідомості і патріотизму;

-   здійснення заходів із забезпечення пізнання змісту дисциплін професійної та гуманітарної підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, а також створення засад для набуття глибоких професійно-орієнтованих теоретичних, системних методологічних і методичних знань;

-   забезпечення конкурентоспроможності випускників університету за спеціальностями 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування на вітчизняному та міжнародному ринках праці відповідно до Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08) та можливість обіймати ними посади фінансового директора та його заступника; начальника фінансового відділу; фінансового та інвестиційного консультантів; економіста-фінансиста, фінансового аналітика у банку та на підприємствах будь-якої галузі економіки; аналітика фондового ринку; фахівця Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції, фондів соціального страхування; фахівця інвестиційної компанії, недержавного пенсійного фонду; інспектора з організації та перевезення цінностей;  кредитного інспектора; експерта з оцінки рухомого і нерухомого майна; брокера і дилера; керівника малого підприємства, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, наукового співробітника, викладача облікових та фінансових дисциплін.

 

Принципи підготовки фахівців

 

Згідно концепції розвитку кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» за спеціальностями 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування принципи підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування визначаються наступним чином:

-   єдність теоретичної і практичної підготовки, навчальної, наукової і виховної роботи;

-   гуманізація освітньої діяльності, національна спрямованість, органічне поєднання її з історією, культурою та здобутками України;

-   гармонійне поєднання інтегрованості, варіативності та індивідуалізації змісту і форм навчання;

-   демократизація освітньої діяльності, пріоритетність загальнолюдських цінностей;

-   безперервність освіти, цілісність і наступність у навчанні та вихованні;

-   відповідність вимогам Законів та законодавчих актів України; нормативних документів Міністерства освіти і науки та інших міністерств; державних і світових стандартів та досвіду освітньої діяльності.

 

Типові завдання діяльності фахівців з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування освітнього ступеня «бакалавр»

 

-   розробка фінансової стратегії діяльності підприємства;

-   антикризове управління фінансовою сталістю підприємства та запобігання його банкрутству;

-   управління оборотним капіталом підприємства;

-   управління власним капіталом;

-   управління інвестиціями підприємства;

-   управління витратами на виробництво і реалізацію продукції;

-   управління грошовими доходами і прибутком;

-   управління кредитуванням і розрахунками;

-   менеджмент мобілізації і використання капіталу;

-   управління венчурним капіталом;

-   фінансове управління амортизацією основного капіталу;

-   управління фінансовими ризиками;

-   організація емісії акцій і облігацій акціонерних товариств;

-   організація випуску облігацій державних і місцевих позик;

-   організація емісії приватизаційних паперів;

-   організація випуску векселів;

-   організація випуску банківських цінних паперів;

-   фінансовий облік активів;

-   фінансовий облік зобов'язань (пасивів);

-   організація системи моніторингу фінансової діяльності підприємства;

-   складання фінансової звітності за результатами господарсько-фінансової діяльності підприємства;

-   оперативний контроль за динамікою фінансових показників;

-   аналіз ліквідності і рентабельності;

-   фінансування поточної діяльності підприємства;

-   проведення виробничих нарад, пов'язаних з удосконаленням фінансового управління підприємством;

-   здійснення касового виконання  державного бюджету за доходами;

-   здійснення платежів розпорядників коштів;

-   регулювання взаєморозрахунків між державним і місцевими бюджетами;

-   здійснення обліку лімітів видатків бюджету;

-   контроль за касовим виконанням Державного бюджету;

-   контроль за виконанням  кошторисів бюджетних установ;

-   проведення виробничих нарад щодо бюджетного планування, фінансового контролю, оподаткування, касового виконання бюджету управління біржовою справою;

-   контроль за обігом цінних паперів;

-   здійснення депозитарної діяльності на фондовому ринку;

-   здійснення розрахунково-клірингової діяльності;

-   організація торгівлі на фондовому ринку;

-   розробка стратегії і тактики інвестиційної діяльності;

-   диверсифікація інвестиційної діяльності;

-   здійснення інвестицій в цінні папери;

-   проведення трастових операцій;

-   здійснення лізингової діяльності

-   здійснення факторингових операцій

-   проведення фінансових операцій з іпотекою;

-   планування фінансів підприємств;

-   розробка фінансової складової бізнес-планів;

-   прогнозування фінансової рівноваги підприємства;

-   запобігання банкрутству і фінансової неспроможності;

-   складання балансу грошових доходів і видатків;

-   контроль за системою оподаткування суб'єкта підприємництва;

-   страхування майна підприємств;

-   організація фінансової роботи на підприємстві;

-   планування доходів бюджетів усіх рівнів;

-   планування видатків бюджетів усіх рівнів;

-   визначення джерел фінансування економічних, соціальних, екологічних та наукових програм;

-   розробка проектів зведених балансів фінансових ресурсів на відповідній території (область, місто, район);

-   розробка кошторисів доходів і видатків;

-   моніторинг виконання бюджетів усіх рівнів;

-   складання та оформлення договорів, актів приймання робіт щодо бюджетного планування;

-   контроль за формуванням та використанням бюджетних коштів;

-   проведення ревізії (планування, методика, оформлення звіту);

-   контроль за міжбюджетними розрахунками;

-   виявлення резервів  скорочення видатків усіх рівнів;

-   перевірка роботи  банків по взаємовідносинах з бюджетом;

-   проведення фінансового аудиту;

-   здійснення контролю і забезпечення обґрунтованості обчислення та сплати податків і платежів;

-   контроль за правильністю та своєчасністю розрахунків платників із бюджетом;

-   дотримання та вдосконалення методики обчислення податків;

-   вибір форми розрахунків з бюджетом;

-   контроль за дотриманням норм охорони праці, техніки безпеки, вимог охорони навколишнього середовища;

-   здійснення страхування майна підприємств;

-   здійснення страхування майна громадян;

-   проведення і страхування врожаю сільськогосподарських культур;

-   організація  страхування транспортних засобів;

-   організація страхування життя;

-   проведення страхування від нещасних випадків;

-   здійснення пенсійного страхування;

-   здійснення медичного страхування;

-   контроль за надходженням і використанням коштів соціального страхування;

-   організація страхування професійної відповідальності;

-   проведення страхування кредитних ризиків;

-   здійснення страхування депозитів у комерційних банках;

-   організація цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

-   здійснення факультативного перестрахування;

-   здійснення облігаторного перестрахування;

-   управління інвестиційною діяльністю страхової компанії.

 

Об’єкт підготовки

 

Об’єктом підготовки фахівців на кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» за спеціальностями 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітнього ступеня «бакалавр» є особи, які мають документ встановленого державного зразка про здобуття освітнього ступеня «бакалавра» за спеціальностями 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Обов’язковою умовою підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи є конкурсний відбір.

 

Ідеологічні основи підготовки

 

Підготовка бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування на кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» є невід’ємною складовою системи освіти України та освітньої діяльності ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка», важливим компонентом формування та розвитку цивілізованої ринкової економіки України.

Ідеологічною основою підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування є загальнолюдські та гуманістичні  цінності, державна та національна спрямованість, органічне поєднання з історією і культурою України. Система підготовки таких фахівців орієнтована на тісний зв’язок з національними традиціями суспільства, його життям, інтересами і моральними цінностями та базується на таких принципах, як науковість, демократичність, безперервність, відкритість.

Критерієм ефективної підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування є рівень теоретичної та практичної готовності до самостійної відповідальної професійної діяльності; дотримання усталених загальноприйнятих норм особистої поведінки та здорового способу життя; активна життєва позиція.

 

Організаційно-педагогічні основи підготовки

 

Підготовка бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування на кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» здійснюється шляхом використання різноманітних засобів і методів, що спрямовані на реалізацію цього процесу і підпорядковані його меті, принципам та закономірностям.

Засобами підготовки є: система аудиторних занять, навчальної, виробничої та переддипломної практики; виконання курсових робіт та випускної кваліфікаційної роботи. Забороняється використовувати засоби і методи, що шкодять фізичному та психічному здоров’ю здобувача освіти.

Основним формами аудиторних занять є лекція та практичне (семінарське) заняття, які повинні мати науково обґрунтовану структуру і проводитися висококваліфікованими фахівцями відповідно до навчальних програм з дисциплін.

Лекції та інші форми занять забезпечують базовий обсяг та рівень знань і умінь, який оцінюється протягом теоретичного навчання шляхом проведення поточних модульних робіт та контрольного заміру знань і практичних навичок студентів при виконанні ними завдань комплексних контрольних робіт з професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними формами фахової підготовки бакалаврів є виконання практичних завдань в процесі проведення аудиторних занять, контрольних робіт, підготовка і захист курсових робіт, проходження навчально-педагогічної та виробничої практик. За результатами практичної підготовки формуються уміння здійснювати конкретні функції фахової діяльності.

Крім аудиторних занять, в практиці університетської підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування використовуються: виконання здобувачами освіти індивідуальних науково-дослідних проектів, різноманітні форми позааудиторної самостійної роботи здобувачів освіти, у тому числі, - підготовка до семінарських, практичних та індивідуальних занять; вивчення і систематизація теоретичного матеріалу, збір статистичної та аналітичної інформації, що стосується напрямів наукових досліджень кафедри; участь у роботі наукових студентських гуртків і науково-практичних конференцій, предметних олімпіадах і конкурсах.

Важливою формою підготовки бакалаврів є участь студентів у роботі теоретичного семінару, запровадженого кафедрою для підвищення якості професійної підготовки фахівців з метою організації публічного обговорення усіх складових безперервного процесу навчання на етапах реалізації індивідуального плану підготовки бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування.

Організаційною основою системи підготовки фахівців зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування є кафедри та інші структурні підрозділи університету, кадровий склад викладачів навчальних дисциплін, комплекс технічних засобів навчального процесу та сукупність загальних і спеціалізованих аудиторій, які забезпечують навчально-виховний процес.

 

Програмне забезпечення

 

Підготовка бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування на кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» здійснюється відповідно до навчального плану, комплексу узгоджених програм навчальних дисциплін і навчально-виробничих практик. Навчальні програми повинні визначати:

-   предмет навчальної дисципліни;

-   мету та завдання;

-   повний перелік знань і умінь, які формує навчальна дисципліна, та рівень їх опанування;

-   тематичну спрямованість і зміст теоретичних та практичних занять, а також самостійної роботи студентів;

-   систему контролю знань і умінь.

Основою формування навчальних планів і програм є освітні програми освітнього ступеня бакалавр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування».

Навчальні плани і програми розробляються в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, Укоопспілкою та Університетом. Обов’язковою умовою всіх планів і програм є їх відповідність Законам і законодавчим актам України, нормативам Міністерства освіти і науки України, Університету.

 

Нормативне забезпечення

 

Підготовка бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування на кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» регламентується трьома групами нормативів:

-  нормативи часу, змісту і рівня підготовки фахівців, які визначають мінімальний обсяг годин навчального часу; кількість і зміст навчальних дисциплін; перелік і рівень необхідних знань і умінь; допустимі обсяги тижневого навантаження тощо;

-  нормативи методів і форм навчального процесу, які визначають особливості теоретичної та практичної підготовки з окремих навчальних дисциплін; організаційних  форм навчання тощо;

-   нормативи контролю та оцінки обсягів та рівня засвоєння знань і умінь, а також рівнів організації і ефективності навчально-виховного процесу.

У процесі підготовки фахівців використовуються закони та законодавчі акти України, система державних і галузевих стандартів, стандартів Університету, спрямованих на гарантування та підвищення якості всіх форм і методів навчально-виховного процесу та його окремих складових.

 

Навчально-методичне забезпечення

 

Вирішення питань, пов’язаних з методичним забезпеченням навчання, здійснює науково-методична Рада університету, Рада економічного факультету, управління та інформаційних технологій, випускова управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування, інші кафедри університету, зміст діяльності яких повністю або частково підпорядкований вимогам підготовки бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування.

Головна ціннісна орієнтація підготовки фахівців зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування на кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» – це особистість здобувача освіти, розвиток його духовного, морального, професійного потенціалу. Творча робота здобувачів освіти забезпечується правом обрання форм, методів, технологій навчання, викладачів, консультантів. Університет створює режим найбільшого науково-педагогічного і психологічного сприяння кожному здобувачу освіти, всіляко підтримує прагнення до творчості, самостійності, ініціативності.

Особлива увага приділяється організації самостійної роботи здобувачів освіти як складової частини навчального процесу. Від організації самостійної роботи залежить розвиток процесів мислення здобувачів освіти, засвоєння ними матеріалу, формування свідомості і культури. Це не тільки підготовка до семінарів і практичних занять, але й надання можливості вивчення конкретних господарських ситуацій та створення умов для формування студентами власного погляду на їх вирішення. Саме такий підхід з урахуванням вимог до компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей фахівця з фінансів, банківської справа та страхування дозволяє позиціонувати його у системі економічних відносин. Проте динаміка освітнього процесу зумовлює постійний пошук оптимального балансу між аудиторними і самостійними заняттями, нової тематики, методів та форм проведення навчання, з метою виховання у студентів здатності до самостійного професійного пошуку.

Важливим напрямком освіти є індивідуалізація освітнього процесу, залучення до консультування здобувачів освіти провідних фахівців і науковців за напрямами досліджень в межах закріпленої тематики випускних кваліфікаційних робіт.

 

Виховна та науково-дослідна робота

 

Традиційні форми виховної роботи, характерні для кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування», займають значне місце в роботі з підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування. Це обов’язкові позааудиторні виховні заходи у формі дискусій, круглих столів, теоретичних семінарів, ділових ігор, ознайомчих екскурсій, зустрічей із провідними фахівцями фінансової сфери та керівниками різних рівнів тощо.

Проведення роботи із заохочення здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності здійснюється шляхом залучення їх до розробки кафедральних тем наукових досліджень, через роботу наукового студентського гуртка, участь в науково-практичних конференціях (університетських, міжвузівських та ін.), в конкурсах (університетського, міжвузівського, всеукраїнського, міжнародного рівнів) та олімпіадах.

Важливою особливістю здійснення наукової роботи на кафедрі «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» є системний підхід до залучення здобувачів освіти до наукової роботи, починаючи від дня їх вступу на навчання до вищого навчального закладу. Послідовність здійснення наукової роботи націлена на безперервний процес нагромадження якості наукових знань і продовження підготовки наукових кадрів після завершення навчання в університеті через аспірантуру.

 

Перспективи розвитку спеціальності

 

Стратегія розвитку кафедри «Управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі фінансів, банківської справи та страхування» спрямована на досягнення високої якості підготовки фахівців відповідно до вимог освітньої програми бакалаврів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування в сучасних умовах. Реалізація стратегії передбачає певні напрями роботи, які конкретно вирішуються за допомогою взаємопов’язаних завдань.

Головними напрямами розвитку кафедри є:

-   проведення моніторингу ринків праці та освітніх послуг;

-   підвищення ефективності науково-методичних та навчально-дидактичних ресурсів;

-   удосконалення технології навчального процесу та використання інноваційних інформаційних ресурсів;

-   забезпечення якісного кадрового складу науково-педагогічних працівників кафедр;

-   формування сучасної матеріально-технічної бази.

Відповідно до кожного напряму передбачено комплекс завдань, вирішення яких буде сприяти реалізації стратегії та досягнення основної мети, за такими напрямами.

За напрямом «Проведення моніторингу ринків праці та освітніх послуг»:

-   розвиток спеціальності відповідно до вимог ISCO-08 і замовників;

-   оновлення, розширення і постійне підвищення якості освітніх послуг;

-  залучення провідних фахівців фінансової сфери для роботи у складі екзаменаційних комісій з подальшими рекомендаціями обрання випускників ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка» на вакантні посади у фінансових установах загальнодержавного та місцевого рівнів;

-   удосконалення профорієнтаційної роботи з метою вступу до університету випускників шкіл, коледжів, технікумів, працюючої молоді.

За напрямом «Підвищення ефективності науково-методичних та навчально-дидактичних ресурсів»:

-  розробка технологій навчання з фундаментальних і спеціальних дисциплін та впровадження їх у навчальний процес (ділові ігри, тренінги, індивідуальні консультації, дистанційне навчання);

-  активізація науково-дослідної роботи із впровадженням її результатів в освітній процес (введення нових спецкурсів, дисциплін за вибором, підручників, навчальних посібників тощо);

-   розширення зв’язків з провідними фінансовими установами для методичного забезпечення теоретичної підготовки навчальних курсів та проходження здобувачами освіти навчальної, виробничої та виробничої переддипломної практик.

За напрямом «Удосконалення технології навчального процесу та використання інноваційних інформаційних ресурсів»:

-   комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу;

-   удосконалення практичної підготовки фахівців;

-   впровадження модульної рейтингової системи навчання;

-   застосування електронних інформаційних ресурсів;

-   інтенсифікація навчального процесу на основі активних методів навчання;

-   постійне оновлення фондів наукової та навчальної літератури;

-   удосконалення системи контролю знань здобувачів освіти;

-   підготовка та видання власних підручників і навчальних посібників;

-   розвиток форм і методів самостійної роботи здобувачів освіти з метою індивідуалізації навчання і активізація їх творчості.

За напрямом «Забезпечення якісного кадрового складу науково-педагогічних працівників»:

-   підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників через підвищення кваліфікації та шляхом стажування;

-   постійне самовдосконалення науково-педагогічних працівників;

-   підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру.

За напрямом «Формування сучасної матеріально-технічної бази»:

-   створення кабінетів, комп’ютерних класів, навчально-тренувального банку відповідно до навчальних планів підготовки фахівців;

-   оснащення кабінетів, аудиторій, навчально-тренувального банку сучасним обладнанням;

-   створення спеціалізованих навчальних кабінетів;

-  формування фонду підручників, навчальних посібників, нормативів тощо з навчальних дисциплін (у тому числі в електронному вигляді);

-   створення сучасної бази технічного та інформаційного супроводу процесу підготовки фахівців.

 

Фінансове забезпечення

 

Функціонування системи підготовки фахівців потребує гарантованого фінансування в межах кошторису університету. Джерелами фінансового забезпечення освітньої діяльності можуть бути:

-   кошти, отримані за підготовку фахівців на платній основі за договорами університету з юридичними і фізичними особами;

-   добровільні цільові внески підприємств різних галузей та форм власності;

-   кошти, отримані за виконання науково-дослідних та прикладних розробок;

-   кошти, отримані за надання платних послуг освітнього характеру.

Впровадження нових форм фінансового забезпечення підготовки фахівців передбачає збереження за університетом пріоритету у фінансуванні освітнього процесу; розробку нормативів фінансового і матеріального забезпечення з розрахунку на одну особу; створення фонду соціальної допомоги тощо.

 

Управління підготовкою фахівців

 

В основу управління підготовкою бакалаврів покладений системний принцип розподілу повноважень між адміністрацією ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка» та органами громадського самоврядування, взаємної відповідальності і взаємодії, широкого застосування децентралізації управлінських дій. Складовими системи управління підготовкою фахівців є:

-   Міністерство освіти і науки України, НАЗЯВО, ректор і проректори, декан факультету, управління та інформаційних технологій, завідувач кафедри фінансів та кредиту, професорсько-викладацький склад випускової кафедри та інших кафедр, що беруть участь у підготовці фахівців;

-   Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України з бізнесу, управління та права, Вчена та науково-методична рада університету, рада факультету, органи студентського самоврядування.

Розподіл повноважень і обов’язків з управління підготовкою фахівців здійснюється Міністерством освіти і науки України, НАЗЯВО, ректоратом університету, деканатом, управління та інформаційних технологій, завідувачами кафедр (в межах їх компетенції).

 

Ділові зв'язки

 

Підготовка фахівців зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування та розвиток цієї діяльності має здійснюватися в контексті широкої інтеграції в міжнародну систему освіти, запозичення передового досвіду провідних закладів вищої освіти та реальної практики господарюючих суб'єктів, організацій споживчої кооперації, органів місцевого самоврядування, фахівців Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, банківської системи. Міжнародне та національне співробітництво має за мету:

-   використання загальнолюдських цінностей в сфері фінансових відносин;

-   інтеграцію університету в національну та світову систему підготовки фахівців;

-   утвердження загальнолюдської етики співробітництва націй і культур;

-   обмін новими технологіями у сфері підготовки фахівців з фінансів;

-   професійні зв’язки науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти та фахівців.

Міжнародне та національне співробітництво мають розвиватися шляхом:

-   проведення спільних наукових, методичних та інших конференцій;

-   взаємного стажування науково-педагогічних працівників, фахівців та навчання здобувачів освіти;

-   спільної науково-методичної роботи;

-   обміну науково-педагогічними працівниками;

-   укладання та реалізації угод про співробітництво.

 Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування – це професіонал, що володіє сучасними методами і формами організації обслуговування клієнтів банку, страхових компаній та інших фінансових установ, навичками оформлення та перевірки банківських й клієнтських документів; здійснення обліку та аналізу банківських, фінансових та страхових операцій; здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; проведення факторингових, лізингових операцій та операцій з цінними паперами й іноземною валютою; забезпечення касового обслуговування клієнтів та проведення фінансово-економічних розрахунків, вміє працювати з реальними банківськими та страховими програмними продуктами.

Бакалавр з обліку і оподаткування – це професіонал з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, але й створювати умови для формування якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності на базі сучасних досягнень.

Принципами щоденної професійної діяльності є: обов’язковість, чесність, повага до інтересів клієнта, надійність у збереженні конфіденційної інформації, відповідальність перед клієнтом, суспільством, природою; гуманність, єдність, солідарність, взаємодопомога.